Salpeter

Salpeter

(kaliumnitrat, natriumnitrat)

Latin: Sal petrae

Salpeter är vardagsnamnet för salpetersyrans salter, dvs. nitrater. Kaliumnitrat (E 252) kallas sedan gammalt för salpeter, men senare även för kalisalpeter, ibland också nitrokalit. Natriumnitrat (E 251) benämns som mineral för chilesalpeter eller natronsalpeter.

Både kaliumnitrat och natrimnitrat förekommer naturligt i växter och grundvatten och är godkända som konser­veringsmedel genom insaltning av ost, kött och fisk. Begreppen "rimmad" eller "sprängd" innebär att något lags i saltlag vanligtvis med tillsats av salpeter. Salpetern drar till sig vätska så att insaltade livsmedel blir fastare. De ger också lite röd färg till varan.

Kommentar:

I Sverige inrättade Gustav Vasa salpetersjuderier för kronans kruttillverkning. Salpeter framställdes ur urinindränkt jord som allmogen ålades att forsla till sjuderierna tillsammans med aska, ved och kol. Denna skyldighet ersattes 1634 av en salpeterskatt, som i sin tur 1801 avlöstes av plikten att årligen leverera 1/2 lispund (4,25 kg) salpeter per mantal. Detta leveranstvång upphörde 1830. Latin sal = salt, och petra = sten, klippa.

Läs mer

Nationalencyklopedin NE

Shenet

Recept med Salpeter

Det finns 4 recept med Salpeter

Annonser