Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Genom att bli medlem accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant. Menyse International AB innehar rättigheterna till system Spisa varför villkoren i valda delar även avser detta bolag.

Villkoren i korthet:

  1. Medlemsskapet är kostnadsfritt.
  2. Överenskommelsen gäller intill dess uppsägning meddelas.
  3. Du får inte lägga in andra bilder än dina egna.
  4. Spisa friskriver sig från skada som kan uppkomma pga redovisad information eller pga medlems missutnyttnade.

§1. Medlemskap

Genom att bli medlem får du kostnadsfritt tillgång till de tjänster som erbjuds på hemsidan Spisa.nu.

Om du tror att någon fått reda på ditt lösenord, skall du omgående kontakta Spisa, som inte kan inte hållas ansvarig för skada orsakad av obehörig användning av ditt medlemskap.

Medlemsvillkoren kan förändras utan särskilt meddelande.

Hemsidan eller innehållet får inte användas för kommersiellt bruk eller av organisationer utan skriftligt medgivande från Spisa. Företag och organisationer som vill lägga in egna recept på hemsidan måste först inhämta skriftligt godkännande av Spisa.

§2. Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap kan ske när som helst via kontakt med Spisa. Spisa har rätt att säga upp ditt abonnemang om du bryter mot medlemsreglerna.

§3. Dietkokboken.se m.fl.

Du blir ”vilande” medlem i Dietkokboken.se, som är ett systerföretag till Spisa. Detta för att om du väljer att bli aktiv medlem i Dietkokboken så finns dina sparade Spisa-recept även där utan att du behöver göra något överflyttningsarbete. Dietkokboken är en betaltjänst som omfattar det mesta om hälsa och viktkoll och alla recept, även dina egna, beräknas automatiskt för GI, kalorier och näringsvärden. Slutar du som medlem i Dietkokboken finns alla dina recept kvar på gratissidan Spisa.nu. Koncept Spisa finns som s.k. white label även på andra hemsidor t.ex. Citygross.se, MSN Mat & Dryck, Metro.se m.fl. Alla recept som finns på Spisa visas även på dessa hemsidor. Härmed godkänner du att dina egna publicerade recept även visas på Dietkokboken och övriga hemsidor där koncept Spisa förekommer.

§4. Upphovsrätt, lagar & tvist

All upphovsrätt, varumärken och/eller andra imateriella rättigheter hänförliga till Spisa innehas av Spisa eller dess samarbetspartners. Genom ditt medlemskap förvärvar du ingen rätt till dessa rättigheter. Det är t.ex. inte tillåtet att distribuera eller publicera information eller bilder som utgör del av Spisa utan Spisa´s uttryckliga medgivande.

Enligt svensk lag har man rätt att kopiera andras recept (texten) om den inte skrivits på vers eller på annat sätt kan anses ha konstnärligt värde. Däremot är bilder generellt upphovsrättsskyddade. Du får därför inte införa på hemsidan andra bilder än de du själv fotograferat/skapat/äger. Om du bryter mot denna regel är du skadeståndsansvarig för de krav som rättighetsinnehavaren kan komma ställa. Spisa har rätt att ta bort text och bilder om brott mot upphovsrätten kan misstänkas.

I övrigt gäller tillämpliga svenska lagar och konventioner.

Spisa har rätt att omedelbart och utan föregående meddelanden till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i medlemsvillkoren, eller om Spisa på skälig grund antar att så är fallet. Du kan bli skyldig att ersätta Spisa för direkt eller indirekt skada som du åsamkat Spisa.

Tvist hänförlig till medlemsvillkoren skall i tillämpliga fall avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i övriga fall av svensk allmän domstol, varvid Stockholms Tingsrätt skall vara första instans. Mindre förseelser begågna av privatpersoner har Spisa ingen avsikt att processa om.

§5. Registrering av uppgifter, skyldigheter

Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter om dig själv och du får endast använda systemet för vad det är avsedd för, dvs informationsinhämtning, registrering av recept, dialog om mat, dryck och likande. Du får med andra ord inte använda Spisa för spel, massutskick av e-post, pornografi, våldsskildringar eller för andra oönskade meddelanden. Du får inte heller använda hemsidan för att förtala, vilseleda, diskriminera, hota eller på annat sätt ofreda andra medlemmar eller störa verksamheten genom olaglig verksamhet. I stort förväntas du använda ett vårdat språk och uppträda anständigt på hemsidan och mot andra medlemmar. Du är själv ansvarig för dina inlägg och meddelanden och kan ställas till svars för dessa.

Spisa granskar inte i förväg medlemmarnas recept, inlägg i forum, bloggar eller på personliga sidor och dessa omfattas inte av Spisas utgivaransvar. Om Spisa uppmärksammar olämpliga inlägg och meddelanden har Spisa rätt att omedelbart avlägsna dessa från hemsidan och vid allvarligare överträdelser avsluta ditt medlemskap.

Genom denna överenskommelse godkänner du att Spisa registrerar de personuppgifter du lämnat. Andra uppgifter som du lämnar har Spisa rätt att lagra och publicera på hemsidan och i annan närstående media t.ex. Dietkokboken. Viss möjlighet att begränsa publicering av lämnat material finns på hemsidan. Detta gäller även efter medlemsskapets upphörande om inte särskild markering gjots i samband med uppsägningen. Inga uppgifter kommer i övrigt att överlåtas, säljas eller på annat sätt delges någon tredje part.

§6. Friskrivning

Spisa skyddar dina personuppgifter mot tredje part. Någon komplett garanti kan dock aldrig ges mot olagligt intrång. Spisa svarar inte för eventuell skada orsakad av obehörig åtkomst av personuppgifter eller olagligt användande av material som du registrerat på hemsidan. Ej heller för brottsliga gärningar som begås med hjälp av Spisas eller Dietkokbokens tjänster, t.ex. hot eller förtal, obsceniteter eller i övrigt olämpligt uppträdande från någon användares sida. Spisa svarar inte för direkt eller indirekt skada orsakad av användandet av tjänsten, annat än om Spisa uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet orsakat skadan.

Spisa lämnar inga garantier beträffande innehåll och tjänster. Spisa svarar inte för felaktigheter eller skada som kan uppkomma av den information som lämnas på hemsidan.

Spisa.nu
Martin Hanner
Ansvarig utgivare

Annonser